11-latka czyta

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x

czyta - lubi - szanuje

x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x

i tak od wielu lat


vvv


WKRÓTCE KONKRETY